Samtycke till anpassad marknadsföring

Vi på Mediaresponz AB vill att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

För att kunna ge dig som kund den bästa upplevelsen hos oss behöver vi ditt samtycke. Genom att du samtycker godkänner du att vi använder dina uppgifter till statistisk bearbetning där vi bland annat tar fram kundkategorier (profilering). För dig som kund innebär det att du får tips, erbjudanden och nyheter samt anpassad marknadsföring som passar just för dig.

Detta är frivilligt och du kan när som helst ändra dig.

 

Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram denna personuppgiftspolicy, som förklarar hur vi samlar in och använder den information vi har om dig.

Vad är en personuppgift och behandling?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och adress. Men även bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, dvs. varje åtgärd som vidtas med en personuppgift, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Ansvarig för de personuppgifter vi samlar in
Personuppgiftsansvarig för de behandlingar som vi utför med dina personuppgifter är Mediaresponz AB med adress: Sjötorpsvägen 7, 13154 Nacka., Organisationsnummer 559031-7219. Du kan även nå oss via telefon: 08-650 16 06 och epost: info@mediaresponz.se.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund?
Vi samlar in följande information:
• Grundläggande personuppgifter: namn
• Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och adress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi hanterar dina personuppgifter enbart med stöd av, i lag angivna, grunder. Främst behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vår del av vårt avtal. Får vi inte dessa uppgifter kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi kan då inte ingå ett avtal med dig. Det innefattar att vi samlar in uppgifter för att ge dig en så relevant och personligt anpassad upplevelse som möjligt. Vi gör även en intresseavvägning, dvs. vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att använda dina uppgifter, t.ex. för att ge dig information om nya tjänster och be dig svara på kundenkäter samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster för dig och alla våra kunder. Personuppgifter som du lämnat till oss och som vi använder baserat på intresseavvägning är aldrig av känslig natur. Vi behöver även ditt samtycke för att t.ex. skicka anpassade erbjudanden i marknadsföring till dig. När ditt samtycke krävs för en personuppgiftsbehandling kommer vi att samla in det separat.

Sammanfattningsvis behandlar vi dina uppgifter för att:
• Du ska få personligt anpassad kommunikation i form av erbjudanden, nyheter och tips
• Förbättra Mediaresponz produkter och tjänster med hjälp av analys och statistisk bearbetning
• Förbättra kundupplevelser och kvalitet på Mediaresponz tjänster utifrån svar från kundundersökningar
• Kunna utföra profilering

Vi vill ständigt förbättra upplevelsen av Mediarepsonz sajters egenskaper och innehåll och göra det lättare för dig att använda och navigera på sajterna. Därför använder vi dina uppgifter för att förstå hur du använder dig av sajterna för att förbättra dess funktionalitet och användarvänlighet. För att göra det kan vi komma att använda s.k. cookies  eller annan liknande teknik. En sådan analys kan vi även göra för statistiska ändamål. Då samlar vi in anonym och aggregerad statistik.

Profilering – innebär att vi, baserat på insamlade uppgifter (t.ex. namn, adress, köphistorik och övrig rörelse på internet), gör en analys som kan resultera i att du placeras i en kundgrupp. Sådana analyser sker alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Det vi lär oss av analysen ligger till grund för vilken information eller marknadsföring som du kommer att få och för att hjälpa oss att utveckla våra produkter och din upplevelse.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi får de flesta uppgifter direkt från dig, antingen direkt eller genom att vi samlar in dem utifrån hur du använder våra tjänster.

Därutöver kan vi även samla in uppgifter från andra källor, t.ex:
• Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
• När det är nödvändigt för att erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det kan vara företag som hjälper oss med betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer), marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer) eller IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). När dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde sker det med stöd av samma legala grund som vi har samlat in din information, t.ex. för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas, att de följer våra säkerhetskrav och begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa aktörer är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan vara statliga myndigheter, eller företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets personuppgiftspolicy för deras behandlingar.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen i våra egna IT-system, men de kan även bli föremål för behandling i system som är placerade inom EU/EES. I undantagsfall fall kan dina personuppgifter överföras till ett land utanför EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES får biträdet endast ta del av information som är relevant för ändamålet. Vi vidtar alltid alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EUkommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EU-kommissionens standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (USA). Önskar du få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter enbart när vi har skäl att göra det och aldrig längre än det behövs. Därefter kommer vi att radera eller anonymisera personuppgifterna om det inte krävs av oss i lag att vi måste ha kvar vissa uppgifter. Uppgifter som vi samlar in från dig för att fullgöra vår del av eventuella avtal sparar vi så länge avtalet löper.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Vi är transparenta med hur dina personuppgifter behandlas och du kan därför begära att få tillgång till uppgifterna. Vi lämnar då informationen i ett registerutdrag med information om aktuellt ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Vid en begäran om tillgång kan vi behöva be om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Om du anser att exempelvis personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar dessa och i vissa fall att vi begränsar eller raderar dessa. Du kan även kontakta oss och anmäla fel och begära rättelse. Du har rätt att invända mot viss behandling såsom direktmarknadsföring som vi gör baserat på samtycke. Invändningen omfattar även analyser av personuppgifter (profilering) som utförs för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom att upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Om du väljer att använda våra tjänster eller söker upp oss för att få veta mer om våra produkter och erbjudanden räknas det inte som direktmarknadsföring. Du kan även påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen i sin helhet utan begränsa vilka kanaler det får ske i. Det kan du enkelt göra genom att kontakta oss.

Du kan ha rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få ut vissa personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Det gäller om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller för att fullgöra vårt avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 

Vad är cookies och hur använder vi det?
En cookie är en liten textfil som en webbplats lagrar på din dator. De allra flesta webbplatser använder sig av cookies, t.ex. för helt grundläggande funktionalitet på webbplatsen, att känna igen besökaren och komma ihåg dennes preferenser vad gäller inloggning eller inställningar på webbplatsen. Mediarepsonz AB använder cookies. Vi använder två huvudsakliga typer av cookies. Den ena är s.k. sessionscookies och har inget utgångsdatum utan lagras på din enhet till dess du stänger webbläsaren. Den andra typen är cookies som lagras på din enhet under en viss tid. Denna typ av cookies kan t.ex. användas för att komma ihåg dina preferenser och raderas alltså inte när du stänger din webbläsare. Det finns också s.k. tredjepartscookies som innebär att en annan leverantör kan komma att placera cookies på din dator när du besöker Mediaresponz AB webbplatser. Dessa kan t.ex. placeras i syfte att föra besöksstatistik eller visa besökare så relevant marknadsföring som möjligt.

 

Kan du själv styra användningen av cookies?
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användning och omfattning av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi är angelägna om att dina uppgifter ska hanteras med hög säkerhet. Vi har därför vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, tekniska och organisatoriska, för att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande och modern teknologi för att skydda uppgifterna från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande. Endast behöriga anställda och uppdragstagare som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet.
Datainspektionen (snart Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Om du har invändningar eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen. Du finner kontaktuppgifter till Datainspektionen via datainspektionen.se

 

 

Uppdatering av personuppgiftspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Viktigar uppdateringar, exempelvis ändring av ändamål eller kategorier av personuppgifter, och uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig kommer du att få information om detta via e-post i god tid innan de börjar gälla.

 

Hur kontaktar du oss om personuppgifter?
Har du frågor om hur Mediaresponz AB hanterar personuppgifter kan du nå oss på postadressen Mediaresponz AB, Sjötorpsvägen 7, 131 54 Nacka, Organisationsnummer 559031-7219. Du kan även nå oss via telefon: 08-650 16 06 och epost: info@mediaresponz.se